Καταστατικό


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

με διακριτικό τίτλο ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ και με διακριτικό τίτλο: ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Ως έδρα του συλλόγου ορίζεται ο δήμος Αθηνών με διεύθυνση Ηρακλέους 10. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού. Ο σύλλογος μπορεί να διατηρεί παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε χώρες που υπάρχει ισχυρή ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

ΣΚΟΠΟΙ:

Αναλυτικά οι σκοποί του συλλόγου είναι:

1. Η διαρκής δωρεάν λαϊκή επιμόρφωση και καλλιέργεια της αγάπης και της εμπιστοσύνης στις επιστήμες και στην επιστημονική έρευνα, με παροχή εκλαϊκευμένης επιστημονικής γνώσης, σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο.

2. Η ανάπτυξη και εξέλιξη της λογικής, κριτικής, διαλεκτικής και επιστημονικής κρίσης και σκέψης.

3. Η επιστημονική ενημέρωση και θωράκιση για την αντιμετώπιση οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών στόχων και προβλημάτων. Ανάδειξη της χρησιμότητας των επιστημών στην καθημερινή ζωή.

4. Η διαμόρφωση κοινωνικής ηθικής και συνείδησης.

5. Η αυστηρά επιστημονική ερμηνεία της φύσης, της κοινωνίας και της ανθρώπινης συνείδησης.

6. Η μελέτη της αέναης και διαρκούς σύγκρουσης και πάλης των αντίθετων (από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα) φιλοσοφικών θεωριών του Ιδεαλισμού και του Υλισμού.

7. Η συνεύρεση και η συνεργασία των εργαζομένων, με θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις των επιστημών και των τεχνών, η διαρκής αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας, η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και ο διαρκής κοινωνικός και επιστημονικός προβληματισμός.

8. Η ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση και στη μόρφωση, καθώς και η ηθική κι υλική υποστήριξη προς αδύναμα μέλη της κοινωνίας με την ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης.

9. Η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, αγωνιστικότητας και συλλογικής δράσης και ευθύνης μεταξύ των μελών του.

10. Η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, ισότητας, δημοκρατίας και φυσικά των δημοκρατικών και των πολιτιστικών παραδόσεων του λαού μας.

ΜΕΣΑ:

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι :

1) Η δημιουργία διαφόρων Τμημάτων και Εργαστηρίων για επιστημονική μελέτη και βιωματική προσέγγιση θεμάτων της επιστήμης και της τέχνης.

2) Η οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, μαθημάτων, παρουσιάσεων βιβλίων, συνεστιάσεων, κινηματογραφικών προβολών, συναυλιών, εκδρομών, εκθέσεων, στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.

3) Η επιμόρφωση μέσω βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εντύπων, cd, video και διαδικτύου.

4) Η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, και κέντρου πληροφόρησης, καθώς και η δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίου-αναψυκτηρίου για τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου.

5) Η δημιουργία φόρουμ και θεματικής πύλης στο διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου και ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6) Η παροχή κάθε υπηρεσίας στα πλαίσια της πραγμάτωσης των σκοπών του Συλλόγου.

7) Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες καθώς και με φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

Άρθρο 4 - ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) τακτικά και β) επίτιμα.

2. Τακτικά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται, όσοι ενδιαφέρονται για την επίτευξη των σκοπών του. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο θα αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Επίτιμα Μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επιτεύξεως των σκοπών του Συλλόγου. Τα Επίτιμα Μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο, έχουν ίσα δικαιώματα. Μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις Γενικές Συνελεύσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες και να συμμετέχουν δωρεάν στα σεμινάρια του Συλλόγου.

5. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του και να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες, τα προγράμματα και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, πάντα σε συμφωνία με τις διατάξεις του Καταστατικού.

6. Σε περίπτωση που κάποιος δεν συμμετέχει στις διαδικασίες του Συλλόγου (π.χ. δεν πληρώνει συνδρομές, δεν συμμετέχει στις εκλογές), μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εάν κάποιο μέλος προβαίνει σε δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τον διαγράψει από μέλος του Συλλόγου.

Τέτοιες ενέργειες μπορούν να είναι:

α) Εάν με οποιοδήποτε μέσο επιδιώκει να παρασύρει μέλη του Συλλόγου σε ενέργειες αντίθετες προς τις αρχές και τους εν γένει σκοπούς του.

β) Εάν προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες χρησιμοποιώντας το όνομα του Συλλόγου ή ιδιοποιείται τα διακριτικά του.

γ) Αν ενεργεί αποδεδειγμένα ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου.

δ) Εάν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικά αδικήματα.

ε) Εάν δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια, τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Το προς διαγραφή μέλος έχει τη δυνατότητα να παραστεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου θα συζητείται η διαγραφή του. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάζει το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός του μέτρου της διαγραφής, μπορεί προηγουμένως να του κάνει σύσταση ή προειδοποίηση διαγραφής.

8. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς με έγγραφη δήλωσή τους. Η αποχώρηση ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στη γραμματεία του Συλλόγου. Απαραίτητα οι αποχωρούντες καταβάλουν τις μέχρι την αποχώρησή τους καθυστερούμενες τακτικές συνδρομές τους.

9. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

Άρθρο 5 - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Όργανα του Συλλόγου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Η συμμετοχή τόσο στα όργανα, όσο και στις συνεδριάσεις είναι λειτούργημα άμισθο.

Άρθρο 6 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Σύνθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος.

Οι μη εκλεγμένοι σύμβουλοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., καλούμενα κατά τη σειρά επιτυχίας τους, εφόσον χρειασθεί να συμπληρωθούν κενές θέσεις στο Δ.Σ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες, με ελάχιστο όριο τα τρία (3) μέλη και μέγιστο τα επτά (7) μέλη, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ενώ η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, μπορεί να την διακόψει και πριν την λήξη της.

2. Αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα και δρώντας πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζει το καταστατικό και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να αποφασίζει και να ενεργεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει με τις αποφάσεις του να μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε Τακτικά Μέλη του Συλλόγου ή σε συνιστάμενες από αυτό Επιτροπές, που αποτελούνται από Τακτικά Μέλη, αν κρίνει ότι αυτό θα συνέβαλλε στην πιο επιτυχημένη λειτουργία, οργάνωση ή δράση του Συλλόγου. Εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν έχει ανατεθεί ρητώς σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

3. Συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες και εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος, ή όταν ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τα δύο δέκατα (2/10) των μελών του Συλλόγου.

4. Λήψη αποφάσεων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχουν απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Πρακτικά. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Εφόσον ζητηθεί, η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Εκπτώσεις. Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., όποιο μέλος απουσιάσει για τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Επίσης εκπίπτει της ανωτέρω ιδιότητας όποιος ανακληθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυριότερο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλα τα μέλη του συλλόγου, ανεξάρτητα αν αυτά ήταν παρόντα στη Γενική Συνέλευση ή διαφώνησαν με αυτές.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ.

2) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.

3) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.

4) Αποφασίζει για την ανακήρυξη επίτιμων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

5) Εκλέγει εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών.

6) Αποφασίζει, στην περίπτωση που απαιτείται απόφασή της, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού (άρθρο 6, παρ.6), την ανάκληση της ιδιότητας του μέλους για οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

Σύγκληση. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά στις αρχές κάθε έτους, έκτακτα όταν κρίνει το Δ.Σ., ή όταν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις παραπάνω περιπτώσεις, η άρνησή του δε ή η ολιγωρία του για τριάντα και πλέον ημέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.

Πρόσκληση. Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται είτε με έγγραφες προσκλήσεις, είτε μα ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου, είτε με ανακοίνωση σε σχετική ιστοσελίδα και κατά την κρίση του Δ.Σ. κάθε φορά, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη και επιπλέον θέματα.

Συμμετοχή. Στη Γ.Σ. δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται αυτά που έχουν τακτοποιήσει όλες τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Δικαίωμα να λάβουν το λόγο έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου.

Απαρτία. Για να βρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία, θα πρέπει να είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται ξανά εντός δέκα πέντε (15) ημερών, με την ίδια διαδικασία και τα ίδια θέματα και για την απαρτία αρκεί η παρουσία όσων μελών παρευρίσκονται.

Διαδικασία. Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί η απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα Τακτικά Μέλη που παρίστανται να εκλέξουν με ανάταση της χειρός, Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων Τακτικών Μελών και με ανάταση του χεριού. Ψηφοφορίες που αφορούν προσωπικά θέματα, ή αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ. ή εκλογή εφορευτικής επιτροπής, γίνονται μυστικά.

Άρθρο 8 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) αιρετά μέλη του συλλόγου με διετή θητεία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έργο έχει τον έλεγχο της διαχείρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου. Τις συνεδριάσεις τις διευθύνει ο πρόεδρός της, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη της Ε.Ε. στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί ως όργανο, μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από το Δ.Σ. να έχει γνώση του περιεχομένου των λογιστικών βιβλίων και των λογαριασμών του Συλλόγου και το Δ.Σ. υποχρεούται να συμμορφωθεί μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες.

Η Ε.Ε. υποχρεούται να υποβάλει σε κάθε Γενική Συνέλευση, λεπτομερή και ενυπόγραφη, από όλα τα μέλη της, Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου από το Δ.Σ., που καταχωρείται ολόκληρη στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στα οποία καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί, όπως και οι σχετικές εισηγήσεις της και εκθέσεις της προς την Γενική Συνέλευση. Η Ε.Ε. αναφέρεται με την Ετήσια Έκθεσή της μόνο στην Γ.Σ. και δεν έχει δικαίωμα ελέγχου ή εποπτείας των πράξεων του Δ.Σ., για τις οποίες αρμόδια να κρίνει είναι μόνο η Γ.Σ.

Άρθρο 9 - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε δύο χρόνια, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή εκτάκτως, όπως προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται στις εργασίες της ειδικής Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στην εφορευτική επιτροπή μέχρι τρείς μέρες πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η ημέρα έναρξης των αρχαιρεσιών πρέπει να ορισθεί τουλάχιστον μέσα στις δέκα (10) πρώτες ημέρες μετά την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Εκλογικό Σύστημα. Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός εάν δεν υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμού, οπότε καταρτίζεται ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά, ενώ στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφουν «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και ακολουθούν αντίστοιχα τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι πέντε (5) σταυρούς.

Στα όργανα εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ψηφοδελτίων η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών και το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Τυχόν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή, επικυρώνονται σε αυτούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

Εφορευτική επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της συνεδριάζει, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει την ημέρα έναρξης των αρχαιρεσιών, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν των δέκα ημερών από την ημέρα εκλογής της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και τις λεπτομέρειες της ψηφοφορίας. Με απόφασή της, καθορίζονται ο τόπος και οι ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει έως τρεις (3) τις ημέρες της ψηφοφορίας, με δυνατότητα παράτασής της για άλλες δύο (2) ημέρες. Αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις υποψηφιότητες, να εξετάσει την νομιμότητά τους και να ανακηρύξει τους υποψήφιους, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή στο τέλος της ψηφοφορίας ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και συντάσσει τα απαραίτητα πρακτικά, τα οποία παραδίδει στη νέα διοίκηση. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει και να λάβει εντός ευλόγου χρόνου αντίγραφο των πρακτικών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών, το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα.

Για κάθε περίπτωση ισοψηφίας στη διαδικασία της εκλογής, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Άρθρο 10 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο, μέσα στα πλαίσια του σκοπού του και υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα του Συλλόγου, σε όλες τις συναλλαγές και τις σχέσεις του με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του εξωτερικού, ενώπιον οιασδήποτε αρχής του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώπιον των τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών οργανισμών, ενώπιον αλλοδαπών αρχών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και ενώπιον Ελληνικών ή αλλοδαπών ερευνητικών ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων.

Ο Πρόεδρος, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλεται επ' ονόματι του Συλλόγου, κάνει εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει για λογαριασμό του Συλλόγου έγγραφα με τα οποία γίνεται ανάληψη υποχρεώσεων και εφ' όσον είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου, αποδέχεται χαριστικές δικαιοπραξίες (δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λ.π.), προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι του Συλλόγου.

Αυτές οι αρμοδιότητες με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανατεθούν σε άλλους συμβούλους του Δ.Σ. ή μέλη του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος έχει την εξουσία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις σχέσεις του με τρίτους, είσπραξης κάθε απαίτησης από τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία.

Οποιοδήποτε εξερχόμενο έγγραφο του συλλόγου πρέπει να φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 11 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος, επί πλέον των λοιπών από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό αρμοδιοτήτων του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου.

Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα με τα οποία ο Σύλλογος αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, τα καθήκοντά του εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 12 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου εμποδίου, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 13 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει την εγγραφή και ετήσια συνδρομή των μελών, τις έκτακτες ενισχύσεις των μελών και κάθε άλλη οικονομική εισφορά ή δωρεά με διπλότυπες αποδείξεις, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης και αναλαμβάνει τις τραπεζικές ή άλλες καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου. Οι τραπεζικές κ.ά. αναλήψεις πραγματοποιούνται από τον Ταμία, τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, το Δ.Σ. εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, στον οποίο, αν κριθεί σκόπιμο, παραδίδονται τα βιβλία.

Καθήκοντα Ταμία δεν μπορούν να εκτελούν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

Άρθρο 14 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το μέλος είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων, των διαλέξεων και όλων των εκδηλώσεων, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεπικουρούμενο από Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται ειδικά για την καλύτερη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Το μέλος προεδρεύει αυτών των Επιτροπών. Με απόφαση, όμως, του Δ.Σ. είναι δυνατό να προεδρεύει Επιτροπής και κάποιο άλλο τακτικό μέλος του Συλλόγου.

Το μέλος είναι υπεύθυνο της οργάνωσης και λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου, αλλά είναι δυνατό να ορισθεί άλλος Βιβλιοθηκονόμος, με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 15 - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οικονομικοί Πόροι του Συλλόγου είναι:

1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

Το ύψος της ετήσιας τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των μελών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ. δικαιούται με απόφαση της να αυξομειώνει το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Με το παρόν καταστατικό το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε δέκα πέντε (15) ευρώ.

Μέλη τα οποία έχουν περιέλθει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να καταβάλλουν μειωμένη, ή και να εξαιρεθούν της ετήσιας τακτικής συνδρομής.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση εισφοράς

2. Εισφορές από κρατικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχορηγήσεις, καθώς και κάθε άλλη εισφορά που προέρχεται από νόμιμη πηγή.

3. Έσοδα από χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εισιτήρια εκδηλώσεων, εκδρομών, έσοδα από την έκδοση εντύπων, βιβλίων, κ.λ.π.

4. Χορηγίες.

5. Οι τυχόν δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες προς το Σωματείο, που γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γ.Σ.

Για κάθε είσπραξη πρέπει να εκδίδεται αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης, ενώ για κάθε πληρωμή πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό.

Άρθρο 16 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της εγκρίσεώς τους από τη Γ.Σ.

Άρθρο 17 - ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος τηρεί βιβλία:

α) Μητρώου μελών,

β) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,

γ) Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εσόδων και εξόδων και

ε) κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται από το Δ.Σ. ως απαραίτητο ή προβλέπεται από το νόμο.


Άρθρο 18 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού του, με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 19 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρνει κυκλικά τις λέξεις: «Σύλλογος Εργατικής - Λαϊκής επιμόρφωσης» και στο εσωτερικό θα υπάρχει σχέδιο αγάλματος με εργάτη που διαβάζει.

Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του.

Άρθρο 20 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με την παρουσία των μισών τουλάχιστον οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Καθήκοντα εκκαθαριστή αναλαμβάνει ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση έλλειψης Προέδρου, κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας.

Τη διάλυση του Συλλόγου εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του καταστατικού.

Άρθρο 21 - ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Όλα τα περιουσιακά της στοιχεία δωρίζονται σε σωματεία εργαζομένων σύμφωνα με τις αποφάσεις του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Επίσης μπορεί να αποφασισθεί η συγχώνευση με άλλον σύλλογο. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σύλλογο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σύλλογο εφόσον εκτελούνται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 23 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, συντάχθηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, που αποφάσισαν την ίδρυσή του, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και εγκρίθηκε ξεχωριστά για κάθε άρθρο και ύστερα στο σύνολό του. Η ισχύς του ισχύει από την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2017

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ